banner
banner01
banner03

Esasy hyzmatlar

LAB GÖRNÜŞI

 • EMC barlaghanasy

  EMC barlaghanasy

  Anbotek dünýäde öňdebaryjy EMC barlaghanasyna eýedir, şol sanda: iki metrlik iki tolkunly antrum otagy (synag ýygylygy 40 GGs), dört gorag otagy, bir elektrostatik (ESD) synag otagy we bir päsgelçilige garşy barlaghana. Thehli enjamlar Germaniýa ROHDE & SEHWARZ, SCHWARZBeck, Şweýsariýa EMC Partner, America AGILENT, TESEQ we beýleki iri halkara kompaniýalary tarapyndan öndürildi we guruldy. KOREBIR

 • Radio ýygylyk barlaghanasy

  Radio ýygylyk barlaghanasy

  RF Lab, 40-dan gowrak ýurtda Hytaý SRRC, EU RED, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň FCC ID, Kanada IC, Japanaponiýa TELEC, Koreýa KC, Malaýziýa SIRIM, Awstraliýa RCM simsiz önüm sertifikatyny öz içine alýan onlarça ýokary simsiz aragatnaşyk tehnologiýasy hünärmenlerinden we inersenerlerinden ybarat. we sebitler. KOREBIR

 • Elektrik howpsuzlygy barlaghanasy

  Elektrik howpsuzlygy barlaghanasy

  Howpsuzlyk barlaghanasy, Anbotek Testinde döredilen, täjirçilik we öý elektron we elektrik önümleriniň dürli önümleriniň howpsuzlygyny barlamak we kepillendirmek üçin döredilen iň irki barlaghanalardan biridir. Ösen synag enjamlary, howpsuzlyk taslamalarynda baý tejribe we 20-den gowrak hünärmen tehniki inersener, Anbotek Synag Instituty müşderileriň synag we sertifikat talaplaryny doly kanagatlandyryp biler. KOREBIR

 • Täze energiýa batareýasy barlaghanasy

  Täze energiýa batareýasy barlaghanasy

  “Anbotek Testing” batareýa pudagyny döwrebaplaşdyrmak we özgertmek bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin soňky ýyllarda energiýa saklaýan batareýa we kuwwatly batareýa barlaghanasyna goýlan maýa goýumlaryny ep-esli güýçlendirdi, dürli batareýa synag gurallaryny we enjamlaryny kämilleşdirdi we uly batareýa inersenerleri we tehnikleri bilen tanyşdyrdy. KOREBIR

 • Iýmit aragatnaşyklary we sarp ediş harytlary barlaghanasy

  Iýmit aragatnaşyklary we sarp ediş harytlary barlaghanasy

  Iýmit aragatnaşyk materiallary pudagynda köp ýyllyk hünär tehniki gözleglerimiz we synag tejribämiz bar.CNAS we CMA tarapyndan ykrar edilen meýdanlar, dünýädäki aragatnaşyk kontakt materiallarynyň häzirki howpsuzlyk gözegçilik talaplaryny öz içine alýar. Sarp ediş harytlary laboratoriýasy elektron enjamlary, awtoulaglar, oýunjaklar, dokma önümleri we beýleki sarp ediş önümlerini barlamak, öndürijiligi bahalandyrmak we hyzmaty gowulandyrmak bilen meşgullanýan hünärmen. edaralary. KOREBIR

 • Ygtybarlylyk barlaghanasy

  Ygtybarlylyk barlaghanasy

  Anbotek Synag Instituty Ygtybarlylyk Laboratoriýasy, elektron we elektrik önümlerini barlamakda ýöriteleşen tehniki hyzmat ediş edarasydyr. Önümiň öndürijiligine we ygtybarlylygyny öwrenmäge üns beriň we müşderilere önümiň hilini ýokarlandyrmaga kömek ediň. KOREBIR

 • Awtoulag täze materiallar we komponentler barlaghanasy

  Awtoulag täze materiallar we komponentler barlaghanasy

  Awtoulag materiallary we komponentleri laboratoriýasy awtoulag önümlerini barlamakda ýöriteleşen üçünji tarap laboratoriýasydyr. Häzirki wagtda kompaniýa awtoulag içerki materiallarynyň CNAS, CMA we CCC şahadatnamasyny aldy. Biz size hünärli we ýokary hilli bir nokatly hyzmat berip bileris Içerki / daşarky bezeg materiallarynyň fiziki emläk synagy, materiallaryň we bölekleriň VOC synagy, awtoulag bedeniniň garnituralaryny barlamak we ş.m. KOREBIR

 • Akylly yşyklandyryş energiýa netijeliligi we ýagtylyk öndürijilik barlaghanasy

  Akylly yşyklandyryş energiýa netijeliligi we ýagtylyk öndürijilik barlaghanasy

  Lightagtylygyň energiýa netijeliligini kepillendiriş ulgamynda halkara sertifikasiýa hyzmatynda 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar.Birnäçe müşderi bilen gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk we on müňlerçe üstünlikli sertifikat işini topladyk.Şol bir wagtyň özünde, UL, BV, ETL, EPA, DLC, TUV SUD, TUV Rheinland we Germaniýanyň beýleki guramalary bilen ýakyn gatnaşygy bar we hyzmatdaşlyk kanallarynda aç-açan artykmaçlyklara eýe. KOREBIR

 • Halkara geçiriş hyzmaty

  Halkara geçiriş hyzmaty

  Halkara geçiriş we bir guşak we bir ýol şahadatnamasy Anbotek, 10 ýyldan gowrak wagt bäri halkara sertifikaty bilen meşgullanýar we CCC, SABER (öňki SASO), SONCAP, TUV MARK, CB, GS, UL, ETL, SAA-da baý tejribe toplady. we beýleki şahadatnama meýdanlary. KOREBIR

 • Fotowoltaik barlaghanasy

  Fotowoltaik barlaghanasy

  Anbotek Testing Co., Ltd. Hytaýda fotoelektrik modulyny we komponentleri barlamak we sertifikasiýa hyzmatlaryny öňdebaryjy üpjün ediji hökmünde halkara öňdebaryjy synag enjamlaryna eýedir we degişli howpsuzlyk we hil hyzmatlaryny berýän CNAS, CBTL, TUV we ş.m. tarapyndan ygtyýarlandyryldy we ykrar edildi. global fotoelektrik pudagy üçin. KOREBIR

3/3
3/3

BIZ KIM

Şençzhenen Anbotek ylalaşyk laboratoriýasy çäklendirilen (gysgaldylan Anbotek, Bir Stocka kody 837435), tutuş ýurt boýunça hyzmat torlary bolan giňişleýin, garaşsyz, abraýly üçünji tarap synag organydyr.Hyzmat önümleriniň kategoriýalaryna “Internet of Things”, 5G / 4G / 3G aragatnaşyk önümleri, akylly awtoulaglar we olaryň bölekleri, täze energiýa, täze materiallar, howa giňişligi, demir ýol transporty, milli goranmak we harby senagat, emeli intellekt, ekologiýa gurşawy we ş.m.

HYZMAT sektory

 • Synag

  Synag

  Professional we berk synag hyzmatlary KOREBIR
 • Şahadatnama

  Şahadatnama

  Autentifikasiýa edarasy bitarap tanamak maglumatlary KOREBIR
 • Çözgüt

  Çözgüt

  Dünýäde ýokary hilli önümleri paýlaşmak üçin önümi kepillendiriş dolanyşygy meselelerini çözmek üçin professional çözgüt KOREBIR
 • Iň ýokary hyzmatlar

  Iň ýokary hyzmatlar

  Gymmatlygymy saklamak üçin global okuw, dolandyryş, gözden geçiriş goşmaça hyzmatlary bermek üçin goşmaça hyzmatlar. KOREBIR