Hasabat barada hasabat

Şahadatnama gözlegi

Anbotek şahadatnamasynyň gözleg ulgamy

1. Giriş gutusyna zerur anketanyň doly adyny we şahadatnamasynyň belgisini dolduryň (hasabat hasabatyny diňe hasabat üçin giriziň we giriş paroly kazyýet işiniň gutaran senesi, güni, aýy we ýylydyr. 2017-nji ýylyň 11-nji iýunynda şahadatnama hasabaty gutarsa, giriş paroly 11062017).

2. Anketany dolduranyňyzda boşluk düwmesini ulanmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Anbotekiň arzasyndan geçmedik şahadatnamalar gözlegde ýok.

4. Şahadatnamaňyz entek ýok bolsa, şahadatnamaňyz maglumatlar bazamyza girizilmedik bolmagy mümkin.Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Müşderi maglumatlarynyň gizlinlik ýörelgesi sebäpli bu gözleg ulgamy diňe soran şahadatnamanyňyzyň dogrudygyny we esasy önüm maglumatlaryny tassyklap biler.

Şahsy maglumatlar:

Miss Guo

Telefon: 86-0755-26053656

Faks: 86-755-26014772

Email adres: Service@anbotek.com

Müşderi maglumatlarynyň gizlinlik ýörelgesi sebäpli bu gözleg ulgamy diňe soran şahadatnamanyňyzyň dogrudygyny we esasy önüm maglumatlaryny tassyklap biler.

Şahadatnama / hasabat gözleg bellikleri we anbotek synag paýnamasy:

1. Bu gözleg hyzmaty, diňe synag synaglaryny barlamak we nusgalaryň synag netijelerini barlamak üçin kompaniýamyz bilen ynanylan synag şertnamasyna gol çeken müşderilere degişlidir.Nusgalaryň soňky synag netijeleri kompaniýamyz tarapyndan müşderä resmi taýdan tabşyrylan synag hasabatyna tabyn edilýär.

2. Kompaniýamyzyň ýazmaça rugsady bolmazdan, hiç kim bu talap maglumatlaryny başga bir görnüşde göçürip, gaýtadan çap edip ýa-da ulanmaz; kompaniýamyzyň ýazmaça tassyklamasy bolmazdan, bu gözleg maglumatlary tabşyrylan nusga we şol bir önümiň mazmunyna baha bermegi aňlatmaýar. nusga boýunça, ýa-da şahadatnama täsiri ýok.

3. Müşderileriň, kompaniýanyň ýa-da islendik üçünji tarapyň öz gözleg ygtyýarlyklaryny nädogry ulanmagy, başgalaryň bikanun bilimi ýa-da başgalaryň rugsatsyz rugsady sebäpli ýüze çykan ykdysady ýitgileri müşderileriň özleri çeker we kompaniýa hiç hili jogapkärçilik çekmez. kanuny borçnamalary.

4. Müşderiniň gözleg netijelerine haýsydyr bir garşylygy bar bolsa, wagtynda kompaniýamyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Kompaniýamyz ony ilkinji gezek barlar we bu meseläni çözmäge kömek eder.

5. Şahadatnamany tapyp bolmaýar:

1) soran şahadatnamanyň maglumatlar bazasyna girizilmedik bolmagy mümkin.

2) the query information of the certificate you entered is wrong;Please scan the copy of the certificate and send it to service@anbotek.com. We will reply and answer as soon as possible.