Anbotek hakda

  • IMG_6938
  • IMG_1564
  • IMG_8570
  • IMG_9832
  • 20
  • 68
  • IMG_PITU_20210327_120623
ab_logo

Kompaniýanyň tertibi

Şençzhenen Anbotek ylalaşyk laboratoriýasy çäklendirilen (gysgaldylan Anbotek, aksiýa kody 837435), hemme taraplaýyn hyzmat torlary bilen giňişleýin, garaşsyz, abraýly üçünji tarap synag organydyr.Hyzmat önümleriniň kategoriýalaryna “Internet of Things”, 5G / 4G / 3G aragatnaşyk önümleri, akylly awtoulaglar we olaryň bölekleri, täze energiýa, täze materiallar, howa giňişligi, demir ýol transporty, milli goranmak we harby senagat, emeli intellekt, ekologiýa gurşawy we ş.m. girýär. Tehniki hyzmatlar we synaglar, sertifikatlaşdyrmak, düzedişler, standart gözleg we ösüş, institutlar, marka müşderileri, daşary ýurtly alyjylar we serhetaşa elektron söwda üpjün edijileri üçin laboratoriýa gurluşygy.Şençzhenen şäheriniň täze energiýa, yşyklandyryş energiýasynyň netijeliligi, öndüriji, daşary söwda, elektron önümleri we zatlaryň interneti üçin jemgyýetçilik tehnologiýa hyzmat platformasy hökmünde synag we sertifikat.“Anbotek”, 15 ýyl bäri ýokary hilli hyzmatlary bolan 20,000-den gowrak kompaniýa müşderisiniň ynamyny gazandy.2016-njy ýylda Anbotek Milli deňlik we alyş-çalyş nyrhlaryny üstünlikli gysgaltdy (gysgaldylan NEEQ) we Şençzhenen şäherinde NEEQ sanawyna giren ilkinji giňişleýin synag instituty boldy.

Anbotek, CPSC, FCC, UL, TUV-SUD, TUV Rheinland CBTL, KTC we beýleki meşhur halkara guramalary we guramalary tarapyndan CNAS, CMA we NVLAP (laboratoriýa kody 600178-0 by tarapyndan akkreditasiýa edildi.Anbotek, CCC we CQC kesgitlenen laboratoriýa.Synag hasabatlary we şahadatnamalary ABŞ, Angliýa we Germaniýa we ş.m. ýaly 100-den gowrak ýurt we sebit tarapyndan ykrar edilýär. Anbotek bitarap maglumatlary bermäge kwalifikasiýa eýe.Synag netijeleri we hasabatlar halkara derejesinde ykrar edildi.

1

Gurluş wagty

2004

2

Bazara çykmagyň wagty

2016

4

Toplaýyş hasabaty

0.26M

3

Müşderileriň jemlenen sany

20000

5

Esasy we laboratoriýa

6

5 (1)

Şahamçalar we söwda nokatlary

12

i1

Bütewilik

“Anbotek” -iň işgärleri bitewiligi goldaýarlar we bitewiligi esasy ýörelge hasaplaýarlar.“Anbotek” -iň işgärleri ylmy we takyk maglumatlary we hasabatlary bermäge borçlanýar.

i2

Topar

Anbotek işgärleriniň şol bir maksady, yzygiderli hereketi we özara goldawy bar. Anbotek işgärleri bu maksada ýetmek üçin bilelikde işlärler.

i3

Hünär

“Anbotek” -iň işgärleri gymmaty döretmäge we bazara bolan isleg üçin täze tehnologiýa çözgütlerini ösdürmäge borçlanýar.“Anbotek” täze tehnologiýany ösdürmekde we tehnologiki liderligi saklamagy maksat edinýär.

i4

Hyzmat

“Anbotek” -iň işgärleri işgärleriň zerurlyklaryna üns berýärler, her bir hyzmatdaşyna çyn ýürekden çemeleşýärler, Ambo halky bolsa müşderileriň zerurlyklaryna ünsi jemleýär we müşderilere hünär tehnologiýasy bilen hyzmat edýär.

i5

ulalmak

Anbotek halky okuw guramasyny gurmaga we özüni kämilleşdirmäge borçlanýar.Anbotek halky öz-özüne baha bermek üçin müşderiler we kärhanalar bilen bilelikde ösýär.

Kärhananyň medeniýeti

vision

Anbotek · Görüş

Hytaýyň ýerli synag we sertifikasiýa pudagynda iň abraýly lider boluň

Hytaý önümleriniň sertifikat dolanyşygy meselesini ussatlyk bilen çözüň

Müşderiler üçin gymmatlyk dörediň we işgärler bilen ajaýyplyk dörediň

Hytaýyň ýerli synag we sertifikasiýa pudagynda iň abraýly lider boluň

Anbotek · Missiýa

Adamyň saglygyny we howpsuzlygyny goramak üçin daşky gurşawy goramak, energiýany tygşytlamak we hyzmat etmek

Gözleg, kesgitlemek, synag we sertifikasiýa ugurlaryndaky müşderiler üçin bir nokatly hyzmat beriň

mission

Ösüş taryhy

history 1

2018-nji ýyl

• Şençzhenen hemra teleýaýlymy “SPOT NEWS” “jübi telefonlarynyň filmi” programmasyny ýaýlyma berdi.

• Çaňşa şäheriniň häkimi we beýleki ýolbaşçylary Hunan Anbotekde boldular.

• “Nanfang Daily” “Şençzheneniň ýörite ykdysady zolagynyň hili üçin Anbotek serwerleri” atly ýörite makala çap etdi.

• Anbotek ABŞ-nyň NVLAP (FCC akkreditasiýasy) ýerinde gaýtadan baha berdi.

• Anobek 6-njy Şençzheneniň meşhur markasynyň hormatly adyna eýe boldy.

2017-nji ýyl

• Hytaýyň hil kepillendiriş merkezi CQC şertnama barlaghanasy boldy.

• Şençzhenen ylym we tehnologiýa innowasiýa komitetiniň tehniki hyzmat innowasiýa platformasy tarapyndan hormatlanýar.

• Şençzhenen Ylym we Tehnologiýa Komissiýasy tarapyndan sylaglanan Täze Energetika Awtoulag Ulgamy Jemgyýetçilik Tehnologiýa Hyzmat Platformasyny synagdan geçirýär.

• Hunan Anbotek döredildi we işe girizildi we Anbotek daşky gurşaw synag meýdançasyna girip başlady.

• Anbotek tehniki hyzmatlary hasaba alyndy we Anbotek-iň laboratoriýa hyzmat bölüminde täze bölüm açdy.

• Hytaý elektronikasynyň hil dolandyryş birleşigi tarapyndan "Hytaýyň iň ynamdar üçünji tarap synag guramasy" -da ýeňiji boldy.

• Anbotek Şençzhenen milli ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň abraýyna eýe boldy.

• Topar-Zhongjian enjamlar kompaniýasynyň golçur kärhanalary milli ýokary tehnologiýaly kärhananyň abraýyna eýe boldy.

2017
2016

2016-njy ýyl

• Milli paýnamalar bir Exchangeasynda we kotirowkada (NEEQ) üstünlikli sanawda, paýnama kody: 837435.

• TUV SUD toparynyň Günorta Hytaý sebitinde ýylyň iň gowy hyzmatdaşy diýen baýraga 7 ýyl mynasyp boldy.

• Şençzheneniň Ylym we Tehnologiýa Innowasiýa Komitetiniň Maksatnama Hyzmat platformasynyň hormaty.

• “Zhongjian” enjamlar kompaniýasyny birleşdirmek we satyn almak, daşky gurşawyň ygtybarly enjamlaryny we önümçiligini öz içine alýan önüm hyzmatlary.

• Milli Sertifikasiýa we Akkreditasiýa Dolandyryşy tarapyndan dolandyrylýan CCC barlaghanasynyň kärini aldy.

2015-nji ýyl

• KTC Koreýadan iň gowy hyzmatdaşyň hormatyny aldy.

• Şençzhenen Ykdysady we Söwda Komissiýasynyň Daşary Söwda Hyzmat platformasynyň abraýyny aldy.

• Täze energiýa batareýasynyň synag we sertifikat innowasiýa hyzmat platformasy Şençzheneniň Ylym we tehnologiýa innowasiýa komitetiniň ylym we tehnologiýa gullugy tarapyndan yglan edildi. Köpçüligiň pikirleri üçin täze taslamalar.

• Dongguan Anbotek döredildi.

2015
2014

2014-nji ýyl

• Milli ýokary tehnologiýaly kärhananyň abraýyny gazandy.

• LED yşyklandyryş önümleri energiýa netijeliligi we ýeňil öndürijilikli jemgyýetçilik tehnologiýa hyzmat platformasy, Nanshan etrap ylym we tehnologiýa býurosy tarapyndan innowasiýa guramasynyň hormatyna eýe boldy.

• Guanç Guangzhouou Anbotek hasaba alyndy we döredildi.

• Ningbo Anbotek hasaba alyndy we döredildi.

2013-nji ýyl

• Ylym we Tehnologiýa ministrliginiň KOK tehnologiýa innowasiýa gaznasy tarapyndan hormatlanýar.

• TUV SUD Group Günorta Hytaýyň iň gowy ýyllyk hyzmatdaş hormaty.

• Önümiň elektroniki synagy we kepillendiriş jemgyýetçilik hyzmaty platformasy, Ylym we Tehnologiýa ministrliginiň KOK tehnologiýa innowasiýa gaznasynyň hormatyna eýe boldy.

2013
cof

2010-njy ýyl

• Koreýada KTC guramasynyň ygtyýarnamasyny aldy we KC-iň iş mukdary bu pudakda birinji ýerde durýar.

• Anbotek Pengcheng Şençzhenen Baoan etrabynda hasaba alyndy we döredildi.

2008-nji ýyl

• Ilkinji gezek CNAS tarapyndan akkreditasiýa edildi (Şahadatnama belgisi: L3503) we bu akkreditasiýany alan ilkinji hususy laboratoriýa boldy.

2008
2004

2004-nji ýyl

• 2004-nji ýylyň 27-nji maýynda kompaniýany esaslandyryjy jenap Zhu Wei Şençzhenen Nanshan ylym we tehnologiýa seýilgähinde Anbotek Testing-i esaslandyrdy.