Ekologiki gurşaw laboratoriýasy

Laboratoriýa syn

“Anbotek Eko-Daşky gurşaw” laboratoriýasy, eko-daşky gurşawyň howpsuzlygyny barlamak boýunça tehnologiýa hyzmatyny üpjün ediji.Daşky gurşawy barlamak we maslahat bermek, daşky gurşawy dolandyrmak in engineeringenerçilik prosesine gözegçilik etmek, tamamlamagy kabul etmek, daşky gurşawy barlamak, kärhanada üç galyndy synagy we beýleki hyzmatlar.Müşderiler üçin programmany işläp düzmekden, sahypany gözden geçirmekden, synagdan geçirmekden başlap, laboratoriýa derňewine çenli, bir gezeklik hyzmaty bermek üçin önümçiligi we netijeleri derňemekden başlap, müşderiler üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary beriň.

Laboratoriýa mümkinçilikleri Giriş

Synag meýdançasy

• Suw we hapa suwlar

• Biologiki synp

• Howa we işleýiş

• Toprak we suw çökündileri

• Gaty galyndylar

• Sesi, titremesi

• Radiasiýa

• oorapyk howa, köpçülik ýerleri

Laboratoriýa düzümi

• Gündelik barlaghana

• Başlangyç barlaghanasy

• Organiki barlaghana

• Mikrobiologiýa barlaghanasy

• Şol ýerde synag

Synag elementleri

• Suw we hapa suwlary barlamak: ýerüsti suwlar, ýerasty suwlar, içerki agyz suwy, içerki kanalizasiýa, lukmançylyk hapa suwlary, dürli pudaklaryň senagat hapa suwlary, esasy synag mazmuny 109 ýerüsti suw, ýerasty suwlaryň doly synagy we agyz suwunyň doly synagy;

• Biologiki görnüşler: koloniýalaryň umumy sany, fekal koliforma, umumy koliforma, Escherichia coli, ýylylyga çydamly koliforma we ş.m .;

• Howa we işleýiş gazy: daşky gurşaw howasy, dürli pudaklarda guramaçylykly gaz gazy, tertipsiz gaz çykaryjy gaz we ş.m. Esasy synag parametrleri VOC we SVOCs;

• Toprak we suw çökündileri: topragyň hasyllylygyny barlamak, topragyň agyr metallaryny kesgitlemek, topragyň organiki maddalaryny kesgitlemek;

• Gaty galyndylar: gaty galyndylaryň zäherliligini kesgitlemek, agyr metallary tapmak, organiki maddalary tapmak;

• Sesi, titremesi: daşky gurşawyň sesi, jemgyýetçilik durmuşynyň sesi, ösümlikleriň araçäk sesleri, titremesi we ş.m .;

• Radiasiýa: ionlaşdyryjy şöhlelenmäniň dürli görnüşleri, elektromagnit şöhlelenmesi, ýapyk howa, köpçülik ýerleri: içerdäki howany kesgitlemek, köpçülik ýerlerinde howany kesgitlemek we ş.m .;