Awtoulag materiallary laboratoriýasy

Laboratoriýa syn

“Anbotek” awtoulag täze materiallar we komponentler laboratoriýasy, awtoulag bilen baglanyşykly önüm synagynda ýöriteleşen üçünji tarap laboratoriýasydyr.Bizde doly synag enjamlary, tejribeli tehniki ösüş we synag toparlary bar we awtoulag pudagynyň ähli taraplary üçin önüm öndürmekden, önümçilikden, satuwdan soňky hyzmatlara çenli awtoulag pudagyndaky ähli kompaniýalara öndürijiligi ýokarlandyrmak we töwekgelçilikleri azaltmak üçin kömek bermäge borçlanýarys. zynjyr.Dürli belli we gizlin meseleleriň çözgütlerini hödürlemek bilen hiliň gözegçiligini üpjün ediň.

Laboratoriýa mümkinçilikleri Giriş

Laboratoriýa düzümi

Materiallar laboratoriýasy, ýeňil laboratoriýa, mehanika laboratoriýasy, ýangyç barlaghanasy, çydamlylyk barlaghanasy, ys synag otagy, VOC barlaghanasy, atomizasiýa laboratoriýasy.

Haryt kategoriýasy

• Awtoulag materiallary: plastmassa, rezin, boýaglar, lentalar, köpükler, matalar, deri, metal materiallar, örtükler.

• Awtoulagyň içerki bölekleri: gural paneli, merkezi konsol, gapy bezegi, haly, potolok, kondisioner şkafy, ammar gutusy, gapy tutawajy, sütün bezegi, rul, gün şöhlesi, oturgyç.

• Awtoulagyň daşarky bölekleri: öň we yzky bamperler, howa kabul ediş paneli, gapdal sütünler, beýiklikler, yzky aýnalar, möhürleýji zolaklar, guýruk gabyklary, talonlar, süpürgiçler, penjireler, lampalar, lampalar.

• Awtoulag elektronikasy: çyralar, hereketlendirijiler, kondisionerler, süpürgiçler, wyklýuçateller, metrler, hereketlendiriji ýazgylar, dürli elektron modullar, datçikler, ýylylyk enjamlary, simler.

Synag mazmuny

• Material öndürijilik synagy (Rokwelliň plastmassa gatylygy, kenaryň gatylygy, lenta sürtülmesi, çyzykly geýim, tigir geýmek, düwmäniň ömri, lenta desgasy, lenta tutawajy, reňk filminiň täsiri, ýalpyldawuk synag, film çeýeligi, 100 gözenek synagy, gysyş toplumy, galam gatylygy, örtügiň galyňlygy, ýerüsti garşylygy, ses garşylygy, izolýasiýa garşylygy, naprýa .eniýe garşylygy), Lightagtylyk synagy (ksenon çyrasy, UV).

• Mehaniki aýratynlyklary: dartyş stres, dartyş moduly, dartyş süzgüdi, flexural modul, flexural güýç, ýönekeý şöhle täsir güýji, kantilweriň täsir güýji, gabygyň güýji, ýyrtyk güýji, lentanyň gabygynyň güýji.

• malylylyk öndürijilik synagy (eremegiň görkezijisi, ýüküň ýylylyk ýoýulmagy, Wikatyň ýumşadyjy temperaturasy).

• usangyjyň öndürijilik synagy (awtoulagyň içerki ýanmagy, keseligine dik ýanmak, elektrik syzdyrylyşyny yzarlamak, top basyşy synagy).

• Awtoulag bölekleriniň ýadawlygy we durmuş synagy (çekişli birleşdirilen ýadawlyk synagy, awtoulagyň içki tutawajynyň çydamlylygy synagy, awtoulag kombinasiýasynyň içerki wyklýuçatel çydamlylygy synagy, awtoulag el bilen tormoz çydamlylygy synagy, düwmäniň ömri synagy, saklaýyş gutusynyň çydamlylygy synagy).

• Ys synagy (ysyň intensiwligi, ys rahatlygy, ys häsiýetleri).

• VOC synagy (aldegidler we ketonlar: formaldegid, asetaldegid, akrolin we ş.m .; Benzol seriýasy: benzol, toluen, etilbenzol, ksilen, stirol we ş.m.).

• Atomizasiýa synagy (grawimetriki usul, ýalpyldawuk usul, duman usuly).