Habarlar

 • WEEE şahadatnamasy barada näçe bilýärsiňiz?

  WEEE şahadatnamasy barada näçe bilýärsiňiz?

  1. WEEE şahadatnamasy näme?WEEE galyndylaryň elektrik we elektron enjamlarynyň gysgaldylyşy.Bu ägirt uly mukdarda elektrik we elektroniki galyndylara dogry çemeleşmek we gymmatly baýlyklary gaýtadan işlemek üçin Unionewropa Bileleşigi ele ep-esli täsir edýän iki görkezme kabul etdi ...
  Koprak oka
 • GB 4943.1-2022 GB-iň täze milli standarty näme?

  GB 4943.1-2022 GB-iň täze milli standarty näme?

  Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi 2022-nji ýylyň 19-njy iýulynda çykan we resmi taýdan ulanyljak GB4943.1-2022 “Ses wideo, maglumat tehnologiýasy we aragatnaşyk tehnologiýasy enjamlary I bölüm: Howpsuzlyk talaplary” milli standarty barada iň soňky habary ýaýratdy ...
  Koprak oka
 • Singapur PSB şahadatnamasyna gysgaça giriş

  Singapur PSB şahadatnamasyna gysgaça giriş

  1. PSB şahadatnamasynyň kesgitlemesi: PSB kepilnamasy Singapurda hökmany howpsuzlyk kepilnamasy bolup, elektromagnit sazlaşygy üçin talap ýok.PSB howpsuzlyk belligi şahadatnamasy Singapuryň Önüm standartlary gullugy tarapyndan berilýär.Singapuryň sarp edijileri goramak ...
  Koprak oka
 • Taýwan BSMI şahadatnamasy bilen gysgaça tanyşlyk

  Taýwan BSMI şahadatnamasy bilen gysgaça tanyşlyk

  1. BSMI bilen tanyşlyk : BSMI “Standartlar, metrologiýa we gözegçilik býurosynyň” gysgaldylyşy.Taýwanyň Ykdysadyýet ministrliginiň yglan etmegine görä, 2005-nji ýylyň 1-nji iýulyndan Hytaýyň Taýwan bazaryna girýän elektron we elektrik önümleri gaýtadan ...
  Koprak oka
 • Koreýa KC şahadatnamasy barada näçe bilýärsiňiz?

  Koreýa KC şahadatnamasy barada näçe bilýärsiňiz?

  1. KC şahadatnamasynyň kesgitlemesi: KC kepilnamasy Koreýadaky elektrik we elektron enjamlary üçin howpsuzlyk sertifikat ulgamy..Agny, KC logotip şahadatnamasy.KC, Koreýa Tehnologiýa we ülňüler instituty (KATS) tarapyndan ýanwar aýynda ýerine ýetirilen hökmany howpsuzlyk kepillendiriş ulgamy ...
  Koprak oka
 • JATE şahadatnamasyna gysgaça giriş

  JATE şahadatnamasyna gysgaça giriş

  1. JATE kepilnamasynyň kesgitlemesi: JATE kepilnamasy Japanaponiýanyň telekommunikasiýa enjamlaryna laýyklyk şahadatnamasy, hökmany.Şahadatnama organy, MIC tarapyndan akkreditlenen hasaba alnan şahadatnama.JATE akkreditasiýasy, kepilnama belgisiniň berilmegini talap edýär ...
  Koprak oka
 • RB RASFF Hytaýa azyk önümleri barada habar

  RB RASFF Hytaýa azyk önümleri barada habar

  22ewropa Bileleşiginiň RASFF aprel aýyndan 2022-nji ýylyň maý aýyna çenli azyk aragatnaşyk önümlerini bozmak boýunça jemi 44 iş barada habar berdi, olaryň 30-sy Hytaýdan, 68.2% -i.Şolaryň arasynda plastmassa önümlerinde ösümlik süýümleriniň (bambuk süýümi, tüwi gabygy, bugdaý sypaly we ş.m.) ulanylyşy iň köp habar berildi, soň bolsa e ...
  Koprak oka
 • FCC kepilnamasy bilen UL kepilnamasynyň arasynda nähili tapawutlar bar?

  FCC kepilnamasy bilen UL kepilnamasynyň arasynda nähili tapawutlar bar?

  1.FCC kepilnamasy näme Federal Federal aragatnaşyk komissiýasy (FCC) ABŞ-nyň federal hökümetiniň garaşsyz edarasydyr.1934-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresiniň karary bilen döredildi we oňa Kongres ýolbaşçylyk edýär.Radio amaly önümleriniň aglaba köplügi ...
  Koprak oka
 • UL şahadatnamasyna gysgaça giriş

  UL şahadatnamasyna gysgaça giriş

  1. UL UL hakda Underwriter Laboratories Inc. üçin gysga. UL Howpsuzlyk Laboratoriýasy ABŞ-da iň abraýly we dünýäde howpsuzlygy barlamak we kesgitlemek bilen meşgullanýan iň uly hususy edaradyr.Geçirýän garaşsyz, girdeji gazanýan professional guramadyr ...
  Koprak oka
 • ErP kepilnamasy barada näçe bilýärsiňiz?

  ErP kepilnamasy barada näçe bilýärsiňiz?

  1. ErP kepilnamasynyň gysgaça tanyşdyrylyşy European Europeanewropa Bileleşiginiň energiýa bilen baglanyşykly önümler direktiwasy (ErP Direktiwasy 2009/125 / EC) eko-dizaýn görkezmesi.Ömrüniň dowamynda energiýa sarp edýän önümleriň köpüsine degişlidir.ErP Direktiwasy daşky gurşawy ösdürmegi maksat edinýär ...
  Koprak oka
 • Angliýa UKCA nyşanyny ulanmak baradaky täze düzgünleri täzeledi

  Angliýa UKCA nyşanyny ulanmak baradaky täze düzgünleri täzeledi

  UKCA nyşany 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär. Şeýle-de bolsa, kärhanalara täze talaplara uýgunlaşmak üçin wagt bermek üçin köp halatlarda CE belligi 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli kabul edilip bilner. Recentlyakynda ýüküň azaldylmagy üçin kärhanalar we c-e bolan islegiň ýokarlanmagyny ýeňilleşdirýärler ...
  Koprak oka
 • German GS sertifikaty barada näçe bilýärsiňiz?

  German GS sertifikaty barada näçe bilýärsiňiz?

  1. GS şahadatnamasynyň gysgaça tanyşdyrylyşy GS şahadatnamasy, Germaniýanyň önüm howpsuzlygy kanuny esasynda meýletin sertifikat bolup, EUB-iň bitewi standart EN ýa-da Germaniýanyň senagat standarty DIN-e laýyklykda synagdan geçirilýär.Europeanewropa marsynda ykrar edilen nemes howpsuzlygy kepilnamasy ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6