Habarlar

 • IEC 62619: 2022 energiýa saklaýan batareýalar üçin täze standarty näçe bilýärsiňiz?

  IEC 62619: 2022 energiýa saklaýan batareýalar üçin täze standarty näçe bilýärsiňiz?

  “IEC 62619: 2022 Alkogolly ýa-da beýleki kislotasyz elektrolitleri öz içine alýan ikinji batareýalar - Senagat önümleri üçin ikinji litiý batareýalarynyň howpsuzlyk talaplary” 2022-nji ýylyň 24-nji maýynda resmi taýdan çykaryldy. Bu senagat enjamlarynda ulanylýan batareýalar üçin howpsuzlyk standarty i ...
  Koprak oka
 • Anbotek ilkinji arkan bökmek ýaryşy üstünlikli tamamlandy

  Anbotek ilkinji arkan bökmek ýaryşy üstünlikli tamamlandy

  Recentlyakynda işgärleriň medeni durmuşyny baýlaşdyrmak we beden taýdan sagdynlygy habardar etmek maksady bilen Anbotek ilkinji gezek arkan bökmek ýaryşyny geçirdi.Bäsleşigiň başlangyç tapgyrynda köp kiçi hyzmatdaşlar işjeň we höwes bilen gol çekdiler.Olar doly ...
  Koprak oka
 • Anbotek-i GB4943.1-2022-iň iň soňky wersiýasyna we beýleki standartlara CNAS ygtyýarnamasyny alandygy üçin gutlaýarys

  Anbotek-i GB4943.1-2022-iň iň soňky wersiýasyna we beýleki standartlara CNAS ygtyýarnamasyny alandygy üçin gutlaýarys

  2022-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Anbotek AS / NZS62368.1: 2022 we GB 4943.1-2022 sany iki sany CNAS tassyklamasyny aldy, bu Anbotekiň hil dolandyryşy we tehniki derejesinde ýene bir uly böküş bolup, Anbotekiň hünär ukybyny we umumy derejesini täze derejä çykardy. derejesi.Ocazgy üçin sag boluň ...
  Koprak oka
 • Robotlary süpürmek üçin synag we sertifikat standartlary haýsylar?

  Robotlary süpürmek üçin synag we sertifikat standartlary haýsylar?

  Residentsaşaýjylaryň umumy ýaşaýyş hiliniň gowulaşmagy we satyn alyş güýjüniň ösmegi bilen, öý mebel pudagynda täze ýagdaý ulanyjylaryň sarp ediş endiklerini ösdürmäge dowam edýär.Hyzmat robotlarynyň öý sahnasyna girmegi üçin başlangyç şertler ...
  Koprak oka
 • Lityum batareýalaryny howa gatnawy üçin täze düzgünler 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda durmuşa geçiriler

  Lityum batareýalaryny howa gatnawy üçin täze düzgünler 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda durmuşa geçiriler

  IATA DGR 64 (2023) we ICAO TI 2023 ~ 2024 dürli howply harytlar üçin howa transport düzgünlerini täzeden düzdüler we täze düzgünler 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda durmuşa geçiriler. Lityum batareýalarynyň howa gatnawy bilen baglanyşykly esasy üýtgeşmeler 64-nji wersiýada ...
  Koprak oka
 • MEPS hakda näçe bilýärsiňiz?

  MEPS hakda näçe bilýärsiňiz?

  1. MEPS MEPS-iň gysgaça tanyşdyrylyşy Energy Energiýanyň iň pes öndürijilik standartlary Korea Koreýa hökümetiniň elektrik önümleriniň energiýa sarp edilmeginiň talaplaryndan biridir.MEPS kepilnamasynyň durmuşa geçirilmegi "Rasional Uti ..." -iň 15-nji we 19-njy maddalaryna esaslanýar.
  Koprak oka
 • Antenna girdeji hasabaty FCC-ID şahadatnamasy üçin zerurmy?

  Antenna girdeji hasabaty FCC-ID şahadatnamasy üçin zerurmy?

  2022-nji ýylyň 25-nji awgustynda FCC iň soňky habary berdi now Mundan beýläk, FCC ID programma taslamalarynyň hemmesi antenna maglumat sahypasyny ýa-da Antenna synag hasabatyny bermeli, ýogsam 5 iş gününiň içinde şahsyýetnamasy ýatyrylar.Bu talap ilkinji gezek TCB w ...
  Koprak oka
 • CTUVus şahadatnamasy barada näçe bilýärsiňiz?

  CTUVus şahadatnamasy barada näçe bilýärsiňiz?

  1. CTUVus şahadatnamasynyň gysgaça tanyşdyrylyşy: cTUVus şahadatnamasy, TUV Rheinlandyň Demirgazyk Amerikanyň sertifikat belligi.OSHA (Zähmet howpsuzlygy we Saglyk Dolandyryşy) tarapyndan NRTL-iň synag we sertifikat beriji organy hökmünde ykrar edilençä (Milli ykrar edilen synag laboratoriýasy ...
  Koprak oka
 • ISED talaplary 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli tabşyrylmasa, önüm baglanyşygy aýrylar

  ISED talaplary 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli tabşyrylmasa, önüm baglanyşygy aýrylar

  Amazonda I derejeli enjamlary ýa-da terminal enjamlaryny satýan söwdagärlere üns beriň!ISED düzgünlerini berjaý etmek we I synp enjamlaryňyzyň we ahyrky enjam sanawlaryňyzyň hemişelik aýrylmazlygyny üpjün etmek üçin 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli ISED talaplary barada maglumat bermeli. Otherwiseogsam, ...
  Koprak oka
 • BIS şahadatnamasy barada näçe bilýärsiňiz?

  BIS şahadatnamasy barada näçe bilýärsiňiz?

  1. BIS şahadatnamasynyň gysgaça tanyşdyrylyşy: BIS kepilnamasy hindi standartlary býurosynyň gysgaldylyşy.1986-njy ýyldaky BIS kanunyna görä, hindi standartlary býurosy önümi kepillendirmek üçin ýörite jogapkärdir.Şeýle hem, Hindistanda önümi tassyklaýan ýeke-täk edaradyr.Günä ...
  Koprak oka
 • ABŞ ETL şahadatnamasy näme?

  ABŞ ETL şahadatnamasy näme?

  1. ETL kesgitlemesi: ETL barlaghanasy 1896-njy ýylda Amerikaly oýlap tapyjy Edison tarapyndan esaslandyryldy we ABŞ-da we dünýäde ýokary abraý gazandy.UL we CSA ýaly, ETL hem UL standartyna ýa-da ABŞ-nyň milli standartyna laýyklykda ETL kepilnama belligini synagdan geçirip we berip biler, şeýle hem synag edip we berip biler ...
  Koprak oka
 • WEEE şahadatnamasy barada näçe bilýärsiňiz?

  WEEE şahadatnamasy barada näçe bilýärsiňiz?

  1. WEEE şahadatnamasy näme?WEEE galyndylaryň elektrik we elektron enjamlarynyň gysgaldylyşy.Bu ägirt uly mukdarda elektrik we elektroniki galyndylara dogry çemeleşmek we gymmatly baýlyklary gaýtadan işlemek üçin Unionewropa Bileleşigi ele ep-esli täsir edýän iki görkezme kabul etdi ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7