Täze energiýa laboratoriýasy

Laboratoriýa syn

Dürli batareýa nokatlary üçin “ýeňil, inçe, gysga we kiçi” öndürijilik maksatlary bilen batareýa öndürijileri milli senagat tendensiýalaryna görä kämilleşdirildi we üýtgedildi.Kuwwatly batareýalar we energiýa saklaýan batareýalar batareýa öndürijileri üçin täze söweş meýdanyna öwrüldi.Batareýa pudagynyň döwrebaplaşdyrylmagyna we üýtgemegine garşy durmak üçin, Anbotek soňky ýyllarda energiýa saklaýan batareýalara we güýç batareýa barlaghanalaryna maýa goýumlaryny ep-esli güýçlendirdi, dürli batareýa synag gurallaryny we enjamlaryny kämilleşdirdi, ýokary batareýa inersenerlerini we tehniklerini tanatdy we boldy täze energiýa pudagynda öňdebaryjydyr.Strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekiň.

Laboratoriýa mümkinçilikleri Giriş

Hyzmat artykmaçlygy

• Bütin dünýäde ykrar edilen synag hasabatlaryny we şahadatnamalaryny beriň we gyssagly zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin çalt hyzmatlary beriň;Lityum Batareýa ýük daşamak şertlerini kesgitlemek (UN38.3) we SDS hasabaty.

• Batareýanyň öndürijiligini bahalandyrmak hyzmaty, önümleriňiz üçin ýörite synag synag çözgütleri.

• Uçarman uçýan awtoulaglar, elektrikli welosiped golf arabalary, energiýa saklaýan batareýany barlamak we robotlar üçin çözgütler pudagyň başynda durýar.

• Batareýanyň ýekeje synag hyzmaty, müşderiniň beren şertlerine laýyklykda berk synagdan geçirilýär we hünär hasabaty berilýär.

Laboratoriýa ygtyýarnamasy

• CNAS we CMA tassyklandy

• CQC tabşyrylan synag laboratoriýasy

• TUV Rheinland CBTL barlaghanasy, TUV Rheinland PTL barlaghanasy (UL Standard Şaýatlar Laboratoriýasy)

• Intertek batareýasynyň şaýatlary we BMS ulgam hyzmatdaş laboratoriýalary üçin kwalifikasiýa we ygtyýarnama

• TUV SUD şaýat laboratoriýasy

Önümiň gerimi

Lityum batareýasy, demir litiý batareýasy, öý energiýasyny saklaýyş ulgamy, pilotsyz, öwrümli awtoulag, elektrik welosiped, golf arabasy, robot üçin energiýa saklaýjy batareýa, nikel-wodorod nikel-kadmium batareýasy, gurşun kislotasy batareýasy, esasy batareýa (gury batareýa), dürli Sanly ikinji derejeli batareýa, energiýa saklaýan batareýa, güýç batareýasy we ş.m .;

Şahadatnama hyzmaty

IH \ IECEE \ IEEE1725 \ IEEE1625 \ GS