Laboratoriýa meýilnamalaşdyryş we gurluşyk hyzmaty

“Anbotek” kepillendiriş konsultasiýasy yzygiderli çykyş edýär

Bir nokatly hyzmat

Müşderiler tagallalary we aladalary tygşytlamak üçin laboratoriýa meýilnamalaşdyryş we gurluşyk, enjamlary satyn almak, ulgam integrasiýasy, bir nokatly hyzmat we açar taslamasy;

Laboratoriýa bahasynyň ulalmagy

Müşderiniň nukdaýnazaryndan, laboratoriýa taslamasyny göz öňüne getirmek we meýilleşdirmek, laboratoriýanyň iň ýokary bahasyna ýetmek üçin strategiki beýiklige çenli;

Paýly meýilnamalaşdyrmak

Laboratoriýa şahadatnamasynyň we akkreditasiýa ülňüleriniň we degişli kanunlaryň we kadalaryň berjaý edilmegini üpjün etmek üçin laboratoriýanyň enjamlaryny we programma üpjünçiligini paýlamagy meýilleşdiriň;

Degişli çözgütleri beriň

Dürli pudaklaryň laboratoriýa meýilnamalaşdyryş we dizaýn shemasyny üpjün etmek, gurluşyk töwekgelçiligini azaltmak, çykdajylary tygşytlamak we gurluşyk işini çaltlaşdyrmak;

Kärhanalara ugratmak

Laboratoriýa dolandyryş ulgamyny ornaşdyrmak we kärhanalar üçin dürli laboratoriýa tehniki zehinlerini taýýarlamak üçin kärhanalara kömek etmek;

Arzaňyzy goldaň

Kärhanalara milli hökümet subsidiýalary we ýörite gaznalar, esasy barlaghanalar we milli barlaghanalar akkreditasiýasy üçin ýüz tutmaga kömek ediň.

“Anbotek” -i saýlaň, 5 artykmaçlyk kynçylyklary ýok etmäge kömek edýär.

01. Laboratoriýa enjamlaryny kärendesine bermek

02. CNAS we CMA laboratoriýa kwalifikasiýasy üçin ýüztutma

03. Gurallary ösdürmek we öndürmek

04. Laboratoriýa açar taslamasy

05. Döwlet tarapyndan berilýän arza

Laboratoriýa gurluşygy soraglary henizem biynjalykmy?

20180709144436_97964