Fotowoltaik modul laboratoriýasy

Laboratoriýa syn

Anbotek Fotowoltaik Laboratoriýasy (ýurtdaky ilkinji hususy fotoelektrik laboratoriýasy).

Laboratoriýa mümkinçilikleri Giriş

“Anbotek Photovoltaic Business Unit” -iň artykmaçlygy

• “Anbotek” fotoelektrik ulgamynda iň ösen enjamlara eýe.Daşary ýurtdan getirilen Passan, Lexus, ESPECT we ş.m. ýaly import edilýän fotoelektrik synag enjamlaryny ulanýar.Önümiň ösüşinden, önümçiliginden, satuwyndan başlap, tehniki ulanyşa çenli ähli pudak zynjyrynyň ähli taraplary üçin umumy hil berýär.Kepillik.

• PV öndürijilerine synag wagtyny we çykdajylaryny tygşytlamaga kömek etmek üçin has çalt gözden geçiriş we kepilnama siklleri we has amatly bahalar bilen üpjün ediň.

• Hyzmatlaryň hiline jübüt boluň, günde 24 sagat çalt jogap beriň, hyzmatyň netijeliligini we hilini ýokarlandyryň we size ünsli hyzmat tejribesini beriň.

• Synag şahadatnamasyny aňsatlaşdyryp, ähli synag we kepilnama meseleleriňizi bir nokatda çözmek mümkin.

Synag we şahadatnama hyzmatlary

Fotowoltaik modulyň elektrik öndürijilik laboratoriýasy, daşky gurşawa ygtybarlylyk laboratoriýasy, çalt ultramelewşe barlaghanasy, mehaniki mehanika laboratoriýasy, fotoelektrik kremniniň laboratoriýasy, fotoelektrik EVA barlaghanasy, çatryk gutusy barlaghanasy we ş.m. otagy barada giňişleýin synag bar.Milli akkreditasiýa geňeşi CNAS laboratoriýa kwalifikasiýasy we CMA kepilnamasy.Häzirki wagtda wolt komponentleri, fotoelektrik komponentleri, fotoelektrik çig we kömekçi materiallar we fotoelektrik stansiýalary ýaly ähli önümçilik zynjyrynyň milli derejede ykrar edilen synag ukybyna eýe."ANBOTEK Photovoltaic Business Unit" nemes TUV kooperatiw synag guramasy bolup, fotowoltaik modul materiallarynyň (çatryk gutusy, birleşdiriji, arka uçary, EVA, silikon we ş.m.) kepillendirilmegine jogapkärdir."ANBOTEK Fotowoltaik Bölümi" fotowoltaik modul öndürijileri, söwdagärleri we ş.m. fotowoltaik GB / T 9535, IEC 61215, IEC 616146, UL 1703, IEC 61730, IEC 61646 we beýleki standartlara esaslanýar. .CE, UL, CQC we beýleki milli sertifikat hyzmatlaryny beriň.

Elektrik stansiýasyny barlamak

"Anbotek Fotowoltaik Bölümi", fotowoltaik ulgam gurluşygy we operatorlary üçin üçünji tarap elektrik stansiýasyny synag etmek, kesgitlemek, kabul etmek hyzmatlaryny geçirmek üçin IEC62124, IEC 62446, CNCA / CTS0004 we beýleki standartlara esaslanýar.Şu wagta çenli PV elektrik stansiýasyny synag etmek we bu pudakda yhlas bilen baha bermek hyzmatlary üçin 100-den gowrak jemleýji taslama we PV modulynyň gelişini barlamak we PV modul laboratoriýa synagy üçin 100-den gowrak hyzmat bölümi bar.

Gözegçilik gullugy

Fotowoltaik stansiýa taslamasynyň gurluşyk işinde "Anbotek Photovoltaic Business Department" müşderilere elektrik stansiýasynyň bölekleriniň we inwertorlarynyň satyn alyşda, önümçilikde we ýerinde gurnamagy üpjün etmek üçin PV modul gözegçiligini we PV inwertor önümçiligine gözegçilik we beýleki hyzmatlary hödürleýär. .Taslama we kabul etmegiň ölçegleri.Hünärmen gözegçilik gullugymyzyň üsti bilen müşderiler ýokary hilli fotoelektrik enjamlaryny satyn alyp bilerler, fotoelektrik stansiýalarynyň iş çykdajylaryny we indiki şowsuzlyk derejesini netijeli azaldyp bilerler, şonuň üçin maýa goýum fotoelektrik stansiýalarynyň girdeji döwri uzak wagtlap durnukly bolar.

Döwlet fotowoltaik garyplygy ýok etmek taslamasy

PV garyplygy ýok etmek taslamasy garyplykdaky obalarda, garyp maşgalalarda we garyp adamlarda gurlan "paýlanan fotoelektrik energiýasy taslamalaryny" maksat edinýär."ANBOTEK Photovoltaic Business Unit" fotowoltaik garyplygy ýok etmek taslamalarynyň hünär synagyna işjeň gatnaşar.Müşderiler üçin PV modullarynyň we elektrik stansiýalarynyň öndürijiligini we hil derejesini, ulgamyň umumy netijeliligini, PV modullarynyň we elektrik stansiýalarynyň umumy işiniň peselmeginiň sebäplerini we olaryň täsir derejesini seljeriň we baha beriň;maýa goýum we maliýeleşdiriş zerurlyklaryna esaslanyp, PV elektrik stansiýalarynyň elektrik öndüriş kuwwatyna baha bermek;Fotowoltaik elektrik stansiýalaryna baha bermek prosesinde ýüze çykarylan kemçilikler, elektrik stansiýalarynyň kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin gowulaşmalary teklip edýär.

TUV

"Anbotek Photovoltaic Business Unit" Germaniýanyň TUV kooperatiw synag guramasy bolup, fotowoltaik modul materiallarynyň (çatryk gutulary, birikdirijiler, arka uçarlary, EVA, silikon we ş.m.) kepillendirilmegine jogapkärdir.

IEC

"Anbotek Fotowoltaik Bölümi", fotoelektrik modul öndürijileri, söwdagärleri we ş.m. fotoelektrik modul öndürijileri, söwdagärleri we ş.m. fotoelektrik GB / T 9535, IEC 61215, IEC 616146, UL 1703, IEC 61730, IEC 61646 we beýleki standartlara esaslanýar. .CE, UL, CQC we beýleki milli sertifikat hyzmatlaryny beriň.