Eu CE şahadatnamasy

gysgaça giriş

CE şahadatnamasy esasy talap bolup, 1985-nji ýylyň 7-nji maýynda (85 / C136 / 01), Europeanewropa Bileleşiginde Europeanewropa görkezmesiniň esasyny düzýär, tehnologiýany utgaşdyrmagyň täze usuly we maksadalaýyk çözgüdiň standarty direktiwany düzmek we durmuşa geçirmek belli bir manyny berýär, önümler bilen çäklendirilen önümler, umumy hil talaplary däl-de, esasy howpsuzlyk talaplary däl-de, adam haýwanlarynyň we önümleriniň howpsuzlygyna howp salmaýar, umumy görkezme talaplary adaty bir mesele Eger önüm degişli direktiwanyň esasy talaplaryna laýyk gelýän bolsa, CE belgisini degişli standartyň umumy hil talaplaryna laýyklykda ulanyp boljakdygyny kesgitlemegiň ýerine CE belgisi goşulyp bilner.

EUCE

CE şahadatnamasyna ýüz tutmagyň zerurlygy

CE şahadatnamasy, Europeanewropa bazaryndaky ähli ýurtlar üçin söwda etmek üçin önümler bitewi spesifikasiýa üpjün edýär, freeewropanyň erkin söwda sebitine girmek üçin islendik ýurt önümleriniň söwda amallaryny ýönekeýleşdirýär, bu önüm CE belgisi we CE sertifikat önümleri bilen bellik edilýär. Unionewropa Bileleşigi we freeewropa erkin söwda zolagy ýurtlarynyň bazary, önümiň eu görkezmesine ýetendigini, howpsuzlyk talaplaryny talap edýändigini aýtdy; Bu kärhanalaryň sarp edijilere bolan ynamyny ýokarlandyrýan bir görnüşdir. Europeanewropa bazarynda satuw.

Gümrük tarapyndan tussag edilmek we derňelmek töwekgelçiligi; Bazar gözegçilik edaralary tarapyndan derňelmek we iş salyşmak töwekgelçiligi; Deňdeş tarapyndan bäsdeşlik maksatly günäkärlenmek töwekgelçiligi.

CE şahadatnamasyna ýüz tutmagyň artykmaçlyklary

Eu kanunlarynyň, düzgünleriniň we sazlaşdyryş ülňüleriniň sany we çylşyrymlylygy, eu-nyň bellenen edaralaryndan kömek almak üçin wagt tygşytlaýjy, zähmeti tygşytlaýan we töwekgelçiligi azaldýan pikire öwürýär. Eu tarapyndan bellenen CE şahadatnamasyny alyň sarp edijiler we bazar düzgünleşdirijileri; Şol jogapkärçiliksiz aýyplamalaryň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler; Kazyýet işinde, ýurduň bellenen edarasynyň CE şahadatnamasy kanuny güýje eýe bolan tehniki subutnama öwrüler.

CE bellik görkezmesi

Soňky ýyllarda bazarda önüm satmakda Europeanewropanyň ykdysady sebitinde (Switzerlandewropa Bileleşigi, Switzerlandewropa erkin söwda birleşiginiň agzasy, Şweýsariýadan başga) bazarda önüm satmakda CE belgisiniň ulanylyşy artýar, haryt belgisi bilen bellenen CE belgisi howpsuzlyk we saglyk, daşky gurşawy goramak we sarp edijileri goramak we 1997-nji ýylyň dekabrynda talaplary beýan etmek üçin Europeanewropa görkezmeleriniň birnäçesine laýyk gelýär.

Mehaniki görkezme pes woltly görkezme elektromagnit sazlaşykly görkezme gurluşyk materiallary görkezme basyş enjamlary görkezmesi ses ýahtasy ýahta görkezmesi lifti partlama garşy görkezme lukmançylyk enjamlary görkezmesi şahsy gorag enjamlary görkezmesi simsiz aragatnaşyk görkezmesi gaz görkezmesi ölçeg gurallary görkezmesi.

CE şahadatnamasynyň çäkleri

CEB belligi EUB we EEA ýurtlary tarapyndan talap edilýär.2013-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli EUB-ne agza 27 ýurt bar

Awstriýa, Belgiýa, Daniýa, Finlýandiýa, Fransiýa, Germaniýa, Gresiýa, Irlandiýa, Italiýa, Lýuksemburg, Gollandiýa, Portugaliýa, Ispaniýa, Şwesiýa, Angliýa (Beýik Britaniýa), Estoniýa, Latwiýa, Litwa, Polşa, Çehiýa, Slowakiýa, Wengriýa, Sloweniýa, Malta, Kipr, Rumyniýa, Bolgariýa.

EFTA-nyň üç agzasy: Islandiýa, Lihtenşteýn, Norwegiýa

Emiarym ýurt: Türkiýe

CE şahadatnamasyna taýýarlanjak tehniki resminamalar

1. öndürijiniň ady we salgysy (eu-nyň ygtyýarly wekili), önümiň ady we modeli we ş.m .;2. Önümiň iş gollanmasy;3. Howpsuzlyk dizaýn resminamalary (esasy gurluşyň çyzgysyny goşmak bilen, dyrmaşmak aralygy arassalamagyň izolýasiýa gatlagynyň sanyny we galyňlygyny görkezýän dizaýn çyzgysy);4. Önümiň tehniki şertleri (ýa-da kärhana standartlary) we tehniki maglumatlary döretmek;5. Elektrik enjamlarynyň shemasy we shemasy;6. Esasy komponentleriň ýa-da çig malyň sanawy (Europeanewropa şahadatnamasy bolan önümleri saýlaň);7. Synag hasabaty;NB tarapyndan berlen 8 sany degişli şahadatnama, Unionewropa Bileleşiginiň ygtyýarly şahadatnamasy (A re modeiminden başga usullar üçin);Önümiň eu-da hasaba alnandygy barada 9 şahadatnama (I derejeli lukmançylyk enjamlary, adaty IVD in vitro anyklaýyş lukmançylyk enjamlary ýaly önümler üçin); 10.IH-iň berjaý edilmegi barada beýannama (DOC)

CE şahadatnamasynyň önüm görnüşi

1. kuwwat CE şahadatnamasy: aragatnaşyk güýji wyklýuçateliniň güýçlendiriji displeýi LED kuwwatly LCD güýç UPS we ş.m.

2. Çyralaryň CE şahadatnamasy: çyra, yz çyrasy, howly çyrasy, el çyrasy, aşaky lampa, LED lampa sim, lampa, LED çyra, LED lampa, panjara çyrasy, akwarium çyrasy, LED lampa, LED lampa, energiýa tygşytlaýjy lampa , T8 lampa we ş.m.

3. Öý enjamlarynyň CE şahadatnamasy: fan, elektrik çäýnek, stereo, telewizor, syçan, tozan sorujy we ş.m.

4. CE elektron şahadatnamasy: gulakhalka marşrutizatory, jübi telefonynyň batareýasy, lazer görkezijisi, wibrator we ş.m.

5. aragatnaşyk önümleri CE şahadatnamasy: telefon arkaly telefon jogap berýän maşyn esasy maşyn we faks maşyn maglumatlary interfeýs kartasy we beýleki aragatnaşyk önümleri

6 simsiz önüm CE şahadatnamasy: bluetooth BT önümleri planşet simsiz klawiatura simsiz radio, syçanjygyň simsiz geçiriji radio simsiz mikrofony uzakdaky simsiz ulgam enjamy simsiz şekil geçiriş ulgamy we beýleki pes güýçli simsiz önümler we ş.m. gürlemek, okamak we ýazmak ;;

7. Simsiz aragatnaşyk önümleriniň CE şahadatnamasy: 2G jübi telefony 3G jübi telefony 3.5g jübi telefony DECT jübi telefony (1.8g, 1,9g zolakly) simsiz gezelenç we ş.m.

8. mehaniki CE şahadatnamasy: benzin dwigateli elektrik kebşirleýji maşyn CNC buraw maşyn gurallary ýylmaýjy gazon otlaýjy maşyn ýuwujy enjamlar buldozer gap-gaç ýuwýan maşyn suw ýuwujy enjamlar benzin kebşirleýji çaphana maşynlary aýlanýan buraw otlary trimmer gar garly ekskawator printer çap ediji rolikli skripka maşynlary göni kesýär gazon maşynynyň demir iýmit enjamlary we ş.m .;

9. Lukmançylyk enjamlarynyň CE şahadatnamasy

CE şahadatnamasy üçin bildiriş

CE şahadatnamasyny ýerine ýetirmeli, CE şahadatnamasynyň üsti bilen ökde önümleri synagdan geçirenden soň, CE sertifikaty, CE şereketiniň paýnamasy / CE konsultasiýasyndan tapawutly şençzhenen Anbotek ember synagy, hünärmen garaşsyzlygy bar Laboratoriýa, CE şahadatnamasynda baý tejribe, bir gezeklik hemmetaraplaýyn we synag we sertifikasiýa hyzmatlaryny berip biler, Angliýa we Amerikanyň Birleşen Ştatlary58 ýurt we sebit, şol sanda Germaniýa, özara ykrar etmek şertnamalaryny baglaşdy we synag hasabaty halkara abraýyna eýe.Abraýly CE sertifikatlaşdyryş guramasynyň CE sertifikatlaşdyryş kompaniýasy hökmünde Germaniýanyň TUV kanunlaryny standartlaşdyrmak üçin üçünji tarap laboratoriýasy bolup, nemes tuv-ce sertifikatynyň wekili bolup biler.

Unionewropa Bileleşiginiň CE şahadatnamasy Anbotek synag paýnamalaryny makul bildi, CE önümi boýunça maslahat beriş we CE önümi kepillendirişini geçirmäge hoş geldiňiz

“Anbo test Co.Anbo, Şençzheneniň CE şahadatnamasydyr.CE şahadatnamasy barada has giňişleýin maglumat bilen gyzyklanýan bolsaňyz, 0755-26014755 / 26066440 telefon arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.