FCC şahadatnamasy

gysgaça giriş

Federal aragatnaşyk komissiýasy (FCC)Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň federal hökümetiniň garaşsyz edarasydyr.1934-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresiniň karary bilen döredildi we oňa Kongres ýolbaşçylyk edýär.

FCC radio, telewideniýe, telekommunikasiýa, hemra we kabellere gözegçilik etmek arkaly içerki we halkara aragatnaşyklary utgaşdyrýar.Durmuş we emläk bilen baglanyşykly radio we sim aragatnaşygynyň önümleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 50-den gowrak ştatyny, Kolumbiýany we sebitleri öz içine alýar.FCC akkreditasiýasy - FCC sertifikaty - köp radio programmalary, aragatnaşyk önümleri we sanly önümleriň ABŞ bazaryna girmegi üçin zerurdyr.

FCC Cert

1. laýyklyk beýany:Önümiň jogapkär tarapy (öndüriji ýa-da import ediji) önümi FCC tarapyndan kesgitlenen hünärli synag edarasynda synagdan geçirer we synag hasabatyny berer.Haryt FCC ülňülerine laýyk gelýän bolsa, önüme şoňa görä bellik ediler we ulanyjy gollanmasynda önümiň FCC standartlaryna laýyk gelýändigi yglan ediler we FCC-iň talap etmegi üçin synag hasabaty saklanar.

2. Şahsyýetnama üçin ýüz tutuň.Ilki bilen, beýleki blankalary doldurmak üçin FRN-e ýüz tutuň.Ilkinji gezek FCC ID-sine ýüz tutýan bolsaňyz, hemişelik GRANTEE KODY üçin ýüz tutmaly bolarsyňyz.Grant koduny Arza berijä paýlamak üçin FCC tassyklamasyna garaşýan mahaly, Arza beriji enjamy derrew synagdan geçirmeli.FCC talap edilýän resminamalaryň hemmesi taýýarlanylýança we Synag hasabaty gutarýança FCC Grant koduny tassyklamaly.Dalaşgärler şu Kodeksi, synag hasabatyny we zerur materiallary ulanyp, FCC 731 we 159 formalaryny onlaýn doldurýarlar.159-njy forma we pul geçirilenden soň, FCC şahadatnama almak üçin arzalary gaýtadan işläp başlar.Şahsyýetnamanyň haýyşyny işlemek üçin FCC-iň ortaça wagty 60 gün.Amalyň ahyrynda FCC arza berijä FCC ID-si bilen asyl grant iberer.Arza beriji şahadatnama alandan soň önümleri satyp ýa-da eksport edip biler.

Jeza düzgünlerini redaktirlemek

FCC adatça düzgünleri bozýan önümlere berk jeza berýär.Jezanyň agyrlygy, adatça, jenaýatçyny bankrot etmek we dikeldip bilmezlik üçin ýeterlikdir.Şonuň üçin gaty az adam bilkastlaýyn kanuny bozar.FCC bikanun önüm satýanlara aşakdaky usullar bilen jeza berýär:

1. Aýratynlyklara laýyk gelmeýän önümleriň hemmesi konfiskasiýa ediler;

2. Her bir adama ýa-da gurama 100,000-den 200,000 dollar aralygynda jerime salmak;

3. Kwalifikasiýa edilmedik önümleriň umumy satuw girdejisinden iki esse jeza;

4. Her düzgün bozma üçin gündelik jeza 10 000 dollar.