CB şahadatnamasynyň global ykrar edilmegi

gysgaça giriş

IECEE - IECEE CB ulgamy, elektrik önümlerinde synag şahadatnamalarynyň ulgamyny özara tanamak, IECEE-iň iş ulgamynyň biri, iki sany CB ulgamynyň esasy maksady milli standartlar institutynyň we halkara ülňüleriniň utgaşdyrylmagyny ösdürmek we hyzmatdaşlyk, önümi kepillendiriş guramalary öndürijileri synag idealyna has ýakynlaşdyrýar, IECEE CB ulgamynyň içinde halkara söwdany ösdürmek üçin 70-den gowrak milli sertifikatlaşdyryş guramasynyň (NCB) köptaraplaýyn şertnamasynyň 50-den gowrak agzasy bilelikde edip biler. Milli şahadatnama ýa-da CB ulgamynyň beýleki agza döwletleriniň bazara girmegi bilen alnan CBTest şahadatnamalarynyň we synag hasabatlarynyň belli bir NCB-sini IEC ülňülerine esaslanýar.Eksport maksatly ýurt / sebitiň standartlary IEC standartlaryna doly laýyk gelmeýän bolsa, synag ýurtda / sebitde yglan edilen milli tapawutlary hem göz öňünde tutmalydyr.

CB

Dalaşgärler üçin

MISC maglumat tehnologiýasy we ofis enjamlary (OFF) pes woltly ýokary güýçli kommutasiýa enjamlary (POW) gurnama gorag enjamlary (PROT) howpsuzlyk transformatorlary we şuňa meňzeş enjamlar (SAFE) göçme güýç gurallary (TOOL) elektron güýmenje enjamlary (CABL) elektrik sim we kabel kondensator (CAP) enjam wyklýuçateli we durmuş enjamlary (CONT) Energiýa netijeliligi (E3) öý we şuňa meňzeş enjamlar (HOUS) gurnama enjamlary we birikdirijiler (INST) yşyklandyryş enjamlary (LITE)

Dalaşgärler üçin

1. CB şahadatnamasyna ýüz tutanyňyzda, ýüz tutýan üçin talaplar nämeler?Birnäçe dalaşgär we birnäçe zawod bir gezek ýüz tutup, bir gezek synagdan geçirilip bilnermi?

Garaşsyz guramanyň dalaşgäri, CB synag şahadatnamasyny ýerine ýetirmek üçin ygtyýarly agente ynanylan bolsa, CB synag şahadatnamasyny barlamak üçin arza bilen ynanç haty önümi gurşap alyp bilýän bolsa, arza beriji kanuny jogapkärçiligi öz üstüne almalydyr. bir ýa-da birnäçe zawodyň bir ýa-da birnäçe ýurdy, ýöne her bir CB synag şahadatnamasy, eger ýüz tutujy diňe bir arzada birden köp zawod bar bolsa, her bir zawodyň salgysyny görkezer we dürli zawodlaryň önümleriniň bardygyny üpjün etmek üçin tabşyrylar. şol bir subutnama (beýannama) arza berijiden CB-den talap edip biler

Arza beriji / öndüriji / öndüriji maglumatyndaky salgylaryň haýsydyr biriniň agzasy bolmadyk ýurtda ýerleşýän mahaly berlen her bir synag synag şahadatnamasy üçin IECEE-e goşmaça töleg tölemeli.2. Bir CB şahadatnamasy üçin birnäçe söwda belligi ulanylyp bilnermi?

Üýtgeşmeler bar bolsa näme etmeli?

IECEE düzgünleriniň talaplaryna laýyklykda, 2006-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, her bir CB şahadatnamasy diňe bir söwda belligi markasyna gabat gelip biler we her bir programma bölüminde diňe bir marka ady bolup biler.Önümde birnäçe söwda belligi markalary bar bolsa,

Arza beriji, söwda belliginiň resminamasynyň bellige alnandygyny ýa-da söwda belligi eýesiniň ulanmagyna ygtyýarly bolsa, söwda belligi eýesiniň ygtyýarnamasyndan soň kepillendirilen bolsa, söwda belligi üýtgedilen halatynda degişli ygtyýarnama bolmaly, arza beriji tabşyrýar. ygtyýarnamany berýän edara arzalary wagtynda üýtgedýär we ygtyýarnama berýän edaralar tarapyndan işiň ýerine ýetirilişine görä belginiň üýtgemeginiň çägini kesgitlemejekdigini subut edýär. Üns bermeli beýleki meseleler:

CB synagynyň IEC standartyna esaslanýandygy sebäpli, önümi barlamak üçin düzgünleri we düzgünleri IEC ülňülerine esaslanýança, CB agzasy ýok, käbirleri CB şahadatnamasyndaky tapawutlary hem ykrar edip bilerler we milli standart synagyna synag hasabatyny berip bilerler. Synag hasabaty goşulandan soň bolşy ýaly, doly we täsirli maksatly bazar kongresi, CB şahadatnamasyny kabul etmekden boýun gaçyrdy / nusgany gaýtadan tabşyrmaly ýa-da ýerli synaga, bu tanamak wagtyny uzaldar we has köp wagt sarp eder şonuň üçin kärhananyň CB şahadatnamasyna ýüz tutmagy bilen, önümiň satuw gerimini doly göz öňünde tutmalydyr, NCB we CBTL önümleriniň dürli milli ülňüleri arassalamak üçin CBTL önümleriniň ýurtlara we sebitlere eksport edilmegine garaşylýar. synag hökmünde degişli milli tapawutlar, milli tapawudyň bir gezeklik synagy, CB şahadatnamasynyň ulanylmagyndan gaça durmak we daşary ýurda ýüz tutmak üçin hasabat bermek, duşuşmak tassyklanmaz

CB şahadatnamalaryny we hasabatlaryny ulanmak

1. CB synag şahadatnamasynyň we CB synag şahadatnamasynyň ulanylmagy diňe bir wagtyň özünde CB synag hasabaty sebäpli bolýar, şol bir wagtyň özünde hakyky şahadatnamalary ulanýanlar, CB şahadatnamasyna we milli şahadatnamanyň beýleki agzalary üçin synag hasabatyna gönüden-göni ulanylyp bilner. IECEE CB ulgamy - CB ulgamynyň agzalary we tanamak aralygyndaky maglumatlar, aşakdaky url-a serediň: http://members.iecee.org/iecee/ieceemembers.nsf/CBTLs?

OpenView 2. CB synag şahadatnamasy üçin IECEE-iň ygtybarlylyk möhleti, dogry düzgünler NCB-ni aç-açan tassyklamaýar, ýöne adatça garşy çykmak üçin CB synag şahadatnamasynyň üç ýyldan köp wagty 3. CB nyşany CB logotip önümlerini göni ulanyp bolmaýar. önümi gaplamakda çap etmek ýaly telekeçiligi höweslendirmek, ýöne şahadatnama iş hatlarynda CB synag şahadatnamasyny almak üçin alyja degişlidir,

4. Şahadatnama berijiniň razylygyny alandan soň, CB synag şahadatnamasynyň maglumatlarynyň ýaýramagy, CB synag şahadatnamasynyň maglumatlarynyň bir bölegi IECEE web sahypasynyň açyk meýdanynda çap ediler.

Dalaşgärlere ýeňilleşdiriň we müşderileriniň soragynyň salgysy aşakdaky ýaly: http://certificates.iecee.org/ 5. CB synag şahadatnamasy we adyň üýtgemegi barada habar beriň a) zawod üýtgemeleriniň salgysy, arza beriji degişli resminamalary berip biler, ygtyýarnama ýüz tutup biler berýän edara, şunuň ýaly üýtgeşmäniň sanynda hiç hili çäklendirme ýok, A1, A2, A3 we ş.m. goşulmalaryndan soň asyl şahadatnamanyň belgisini saklamak üçin şahadatnama berýän ygtyýarnama, şeýle hem şahadatnamanyň mazmuny we goşmaça üýtgeşmeleriň sebäpleri maglumatlar b) esasy komponentleriň we çig malyň üýtgemegi

Esasy bölekler ýa-da çig mal üýtgedilen bolsa, ygtyýarnama berýän organlara üýtgetmek üçin ýüz tutuň we üýtgetmek üçin degişli tehniki materiallary beriň.Ygtyýarnama berýän organlar, tapawut synag hasabatlaryny bermek üçin synag organlaryny belleýär.

Sanlary üç gezek üýtgediň, üç gezekden köp täze CB synag şahadatnamasy berilmeli.6. CB synag şahadatnamasyny tassyklamak prosesi, arza berijiniň boşadýan ygtyýaryna eýe bolup, beýleki NCB ykrar edilmegi we / ýa-da tassyklanmagy üçin ýüze çykan CB şahadatnamasyny bermeli we arza beriji, ilki bilen NCB ýa-da NCB synagyny tassyklamaly. Belli bir sebäplere görä desga, CB synag hasabatynyň ykrar edilmeginde käbir tehniki mazmunda şübhe dörese, arza beriji ygtyýarnama berýän edara we / ýa-da synag edaralarynyň pikirleri bilen işjeň habarlaşmaly,

Meseläni hakyky ýagdaýa görä bilelikde çözüň.Arza beriji CB şahadatnamasyny ulananda adalatsyz çemeleşilse, gelýän poçta ýaly subutnamalary saklamaga we ygtyýarnama berýän edara jogap bermeli.Ygtyýarnama berýän edara, jedele görä IECEE şikaýat geňeşine ýüz tutmak bilen çäklenmän çäreleri görer.

Anbotek artykmaçlygy

NCB TUV RH JP-de ýerleşýän CBTL barlaghanasy hökmünde ambo IT müşderiler üçin sertifikat siklini gysgaldyp bilýän IT AV lampalar we batareýalar ýaly ugurlarda CB synag hasabatlaryny gönüden-göni berip biler.