LFGB

gysgaça giriş

Iýmit we harytlary dolandyrmak baradaky Germaniýanyň kanuny, Azyk, temmäki önümleri, kosmetika we beýleki harytlary dolandyrmak kanuny diýlip hem tanalýar, Germaniýada azyk gigiýenasyny dolandyrmak babatynda iň möhüm kanuny resminama.

Iýmit gigiýenasynyň beýleki ýörite kanunlarynyň we kadalarynyň ölçegi we özenidir.Nemes bazaryndaky azyk önümleriniň hemmesinde we azyk önümleriniň umumy we esasy görnüşini ýerine ýetirmek üçin nemes iýmitleri baradaky düzgünler

Degişli harytlar onuň esasy düzgünlerini berjaý etmelidir.Kanunyň 30, 31 we 33-nji bölümlerinde iýmit bilen aragatnaşykda materiallaryň howpsuzlygy üçin talaplar görkezilýär:

• LFGB 30-njy bölüm, adam saglygy üçin howply zäherli materiallary öz içine alýan islendik önümi gadagan edýär;

• LFGB 31-nji bölüm, adamyň saglygyna howp salýan ýa-da daşky görnüşe (meselem, reňkleriň göçmegi), ysyň (mysal üçin ammiak göçmegi) we iýmitiň tagamyna (meselem, aldegidiň göçmegi) täsir edýän maddalary gadagan edýär.

Materialdan iýmitlere geçirmek;

• LFGB 33-nji bölüm, Maglumat ýalňyş bolsa ýa-da wekilçiligi düşnüksiz bolsa, iýmit bilen aragatnaşykda material satylyp bilinmez.

Mundan başga-da, Germaniýanyň töwekgelçiligini bahalandyrmak komiteti BFR her bir iýmit kontakt materialyny öwrenmek arkaly maslahat berilýän howpsuzlyk görkezijilerini hödürleýär.Şeýle hem LFGB 31-nji bölümiň talaplaryny göz öňünde tutup,

Keramiki materiallardan başga-da, Germaniýa eksport edilýän ähli iýmit aragatnaşyk materiallary hem önümiň duýgur synagyndan geçmeli.LFGB-iň çarçuwaly talaplary bilen bilelikde bu düzgünler nemes iýmitiniň aragatnaşyk materiallaryny kadalaşdyryş ulgamyny emele getirýär.