Japanaponiýada PSE şahadatnamasy

gysgaça giriş

Has köp ýurtly Hytaý kärhanalarynyň Japanaponiýa PSE şahadatnamasyny almagyň ýoly, halkara ülňülerine laýyklykda köp ýurtlar energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak kanunlaryny we önümlerini her dürli harytlaryň howpsuzlygy babatynda kanunlary düzdi. Öz pudagyny we bazar derejesini goramak üçin tehniki görkezijileri çäklendirmek hem 2001-nji ýylyň 1-nji aprelinden başlap belli bir tehniki päsgelçilik döretdi (DENTORL) elektrik önümleriniň howpsuzlygy kanunyna gözegçilik etmek üçin adyny resmi taýdan üýtgetdi (DENAN) öňki şertnamadan tapawutlanýar kanunlar we düzgünler dolandyryş ulgamy, täze ulgam önümiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin resmi däl guramalar tarapyndan satyn alynar. Satyn alandan bir aý soň, ýapon alyjylary Japanaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrliginde (METI) hasaba alynmaly we ähli elektrik energiýasyny yglan etmeli Japanaponiýada satylýan DENAN katalogynda görkezilen elektron önümleri PSE şahadatnamasyndan geçmeli. Specificörite elektrik ýokönümler (kesgitlenmedik önümler), şol sanda 338 görnüşli önüme mahsus elektrik önümi, zawodyň barlagynyň önümi we synag enjamlary, PSE şahadatnamasynyň berilmegi, şahadatnamanyň güýji üçin üçünji tarap sertifikat berýän edaranyň Economaponiýanyň Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan ygtyýarlandyrylmalydyr. 3 ýyldan 7 ýyla çenli we PSE göwher bilen belgilenmedik önümde, aýratyn elektrik önümleri öz-özüňi barlamak we önümiň laýyklygyny yglan etmek arkaly subut edilýär we önümde PSE tegelegi bilen bellik edilýär.

PSE

Şahadatnamanyň çäkleri

Salgylar üçin PSE-iň tegelek PSE web sahypasyna serediň: https: //www.meti.go.jp/english/policy/economy/consumer/pse/03.html

Salgylar üçin rombus PSE web sahypasyna serediň: https: //www.meti.go.jp/english/policy/economy/consumer/pse/02.html