Awstraliýada we Täze Zelandiýada SAA we RCM şahadatnamasy

gysgaça giriş

Awstraliýa iberilýän elektrik önümleri elektrik howpsuzlygynyň we elektromagnit sazlaşygynyň talaplaryna laýyk gelmelidir, sebäbi käbir önümler Awstraliýada MEPS energiýa sarp edilişiniň talaplaryna laýyk gelmelidir, hersi ştat ýa-da etrap üçin hünärli baha beriş ulgamynyň elektrik howpsuzlygy jogapkärçiligi ulgamy. 1945-nji ýyldaky elektrik howpsuzlygy özara garşylykly kepillendiriş tassyklaýyş meýilnamasyna laýyklykda şahadatnama edaralary elektrik önümleri yglan etmek üçin bölünýär we ikinji synpyň elektrik önümleri kategoriýasynda Awstraliýanyň degişli howpsuzlyk standartlaryna we döwlet sertifikat edarasyna laýyk gelmelidigini yglan etmeli däl; şahadatnama, elektrik önümleriniň kategoriýasynda tassyklamazdan ozal yglan etmegiň zerurlygy ýok.

Şeýle-de bolsa, bölek satyjylar, öndürijiler we import edijiler Awstraliýada şular ýaly önümleriň elektrik howpsuzlygyny kepillendirmeli, elektromagnit utgaşyklyk talaplary elektromagnit utgaşyklyk arhitekturasy tarapyndan dolandyrylýar (1992-nji ýyldaky radio aragatnaşyk akty) elektrik önümleriniň çäginde Awstraliýa standartlaryna we C-e laýyk gelmelidir - Awstraliýanyň goranmak aragatnaşyk gullugynyň RCM nyşanynyň bellik bellikleri elektrik howpsuzlygynyň we elektromagnit sazlaşygynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin şol bir wagtyň özünde Täze Zelandiýa üçin Awstraliýanyň howpsuzlyk bellik önümleriniň Awstraliýa Standartlary üçin Awstraliýa Standartlary üçin Awstraliýa Standartlary, ozal 1992-nji ýylda döredilen Awstraliýa Arkalaşygynyň In Engineeringenerçilik standartlary birleşigi, 1929-njy ýylda Awstraliýanyň standartlar birleşigine (SAA) üýtgedildi.

RCM

Awstraliýa şahadatnamasyna SAA tarapyndan düzülen ülňülere laýyklykda SAA şahadatnamasy diýilýär

SAA 1988-nji ýylda Standart Awstraliýa adyny aldy we birleşmeden 1999-njy ýylda Çäklendirilen kompaniýa öwrüldi. SAA garaşsyz kompaniýa we federal we ştatlaryň hökümetleri muňa garamazdan, hökümet bilen göni gatnaşygy ýok.

Şeýle-de bolsa, bir ýurduň islendik tehniki infrastrukturasynda AS hökümet bilen ýakyn hyzmatdaşlygyň möhümdigini we muny üpjün etmegiň zerurdygyny aňladýar, 1988-nji ýyldan bäri SAA bilen federal hökümetiň arasynda düşünişmek memorandumy SAA-nyň Awstraliýanyň iň ýokary guramasydygyny kabul etdi ýatlamada döwlete dahylsyz guramalaryň standarty, BSG-nyň talaplaryna laýyk gelmek üçin standartlaryň, şonuň üçin degişli halkara ülňüleri eýýäm bar bolsa, täze standartlary döretmeli däldigiňizi görkezýär. AS başlangyjyna Awstraliýa Awstraliýa standarty, Awstraliýa we Täze Zelandiýa bilelikdäki standart AS / NZS standarty.

Awstraliýa bilen Täze Zelandiýanyň standartlary esasan IEC-e laýyk gelýär (häzirki wagtda Awstraliýa standartlarynyň 33,3% -i milli standartlara doly laýyk gelýär), ýöne geografiki ýerleşişi, käbir önümleriň standartlary ýaly käbir milli tapawutlar bar ( janköýerler ýaly) tropiki howa şertlerine görä göz öňünde tutulmalydyr.

Tebigat: meýletin (meýletin)

Talaplar: howpsuzlyk we EMC

Naprýa .eniýe: 240 boş

Quygylygy: 50 sag

CB ulgamynyň agzasy: hawa

SAA şahadatnamalaryny berýän döwlet paýtagtlary

1. Kwinslend: Q0511232.Günbatar Awstraliýa: W20153.Wiktoriýa: V99 V052124.Täze Günorta Uels: NSW22736, N190225.Günorta Awstraliýa: S1, S4426.Ata-baba: T051237.Awstraliýanyň paýtagty territoriýasy: A050 Diňe üç ştat, Kwinslend, Wiktoriýa we Täze Günorta Uels daşary ýurtlardan arzalary kabul etdi.