TUV sud bilen baglanyşykly şahadatnama

gysgaça giriş

TUV günortada Hytaýa, marka täsirini çalt dörediň.Hytaýyň günortasynda laboratoriýa gurdy.2004-nji ýyldan başlap, anbotek barlagy bilen çuňňur we ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýdy.“Anbotek”, UPS, tok adapteri we lampalaryň TUV kepilnamasyna ýüz tutmak üçin müşderiler üçin abraýly, çalt we hünärmen kanala öwrüldi.Anbotek synagy, TUV günorta toparynyň köp ýyl bäri strategiki hyzmatdaşy bolup durýar, iş mukdary bu pudakda ilkinji bolup, 2009, 2010, 2011 we 2012-nji ýyllarda Hytaýyň günortasyndaky iň oňat kooperatiw laboratoriýasy boldy. Anbotek synagy üstünlikli we çalt geçdi Müşderiler tarapyndan giňden tanalýan 500-e golaý kärhana üçin TUV günorta şahadatnamasy üçin ýüz tutdy.

tuv

Anbotek synagy, alty sebäbe görä TUV şahadatnamasyny aňsatlyk bilen almaga kömek edýär

Bir paket amaly artykmaçlygynyň sebäbini - bir gezeklik şaýat synagynyň toplumy, bir gezeklik geçiş, TUV tarapyndan berlen dürli şahadatnamalary çalt almak üçin aňyňyzy rahatlandyryp bilersiňiz, önümleriňiz çalt satylýar. dünýä;

2-nji sebäp: kepillendiriş sikliniň we bahasynyň esasy bäsdeşlik ukyby bar - TUV, in engineeringenerçilik topary we wiza işgäri bilen anbotek üpjün edýär we çykdajylaryň bahalandyrylmagynyň we kepillendiriş sikliniň aç-açan bolmagyny üpjün etmek üçin her dürli kazyýet işine we sertifikasiýa zerurlygyna üns berýär. deň-duşlaryndan artykmaçlyklary.

Şol bir wagtyň özünde baý Anbotek, turbageçiriji görnüşiniň toplumlaýyn gaýtadan işleýiş tejribesi, kepillik döwri, üç bäsdeşlik hyzmat artykmaçlygy üçin çykdajylaryň has bäsdeşlik sebäbi - anbotek ýüze çykaryjy kärhana, resminamalaryň terjime önümi üçin önüm standartlarynyň maslahat beriş komponentlerini saýlamak boýunça görkezmeleri berýär. bir nokatly hyzmatlar ýaly zawodyň audit görkezmesini gowulandyrmak;

Dördünji sebäp: aýratyn TUV topary VIP hyzmaty - yzly-yzyna dört ýyllap TUV-iň iň gowy hyzmatdaşynyň hormatyna eýe boldy, her bir taslama üçin arzamyzyň ýokary baha berilmegini we VIP bejergisini üpjün etmek üçin Birinji derejäniň iň ýokary bejergisinden lezzet alyň;

5-nji sebäp: 10 ýyllap TUV sertifikatlaşdyryş meýdanyna üns beriň - her ýyl 100-den gowrak üstünlikli iş, TUV anketasynyň kynçylyklary çalt çözmäge ukyply we TUV toparynyň ýokary derejede hyzmatdaşlygy, ýadaw anketalaryňyz üçin ýönekeý we dolandyrylýan bolmak;

6-njy sebäp: şahadatnama berýän agentligiň - anbotek synag paýnamalarynyň we nemes TUV alyş-çalyş nokatlarynyň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň arasynda ýakyn gatnaşyk, her ýyl esasy sertifikat çeşmelerini özleşdirip we TUV-iň işini has amatly edip bileris. we bazaryň islegine laýyklykda

TUV we anbotek hyzmatdaşlygyň abraýy

2009, 2010, 2011 we 2012-nji ýyllarda Günorta Afrika üçin TUV iň gowy hyzmatdaş

TUV and ambo cooperation honor
TUV and ambo cooperation honor2